Privacy Statement

Marbles hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Marbles zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera. Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Marbles heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht om jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Marbles verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Marbles worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Marbles bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Marbles levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Marbles behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Marbles. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Onze algemene voorwaarden kan je raadplegen in de vorm van een document.